Browsing by Author เอมอร เจียรมาศ

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2558กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต: จุดกำเนิด วิวัฒนาการและผลกระทบที่มีต่อการดำเนินชีวิตของชุมชนในภาคใต้ของประเทศไทยวันชัย ธรรมสัจการ; ชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ์; เอมอร เจียรมาศ; พิเชษ แห่งหน; อัศวลักษณ์ ราชพลสิทธิ์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2555ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อระบบการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเอมอร เจียรมาศ; นวินดา จิตติ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2552รายงานการวิจัยกระบวนการปรับเปลี่ยนกองทุนการเงินชุมชนสู่ธนาคารหมู่บ้าน: บทเรียนในอดีต และปัจจุบัน เพื่ออนาคตวันชัย ธรรมสัจการ; เก็ตถวา บุญปราการ; เอมอร เจียรมาศ; สุรพงษ์ ยิ้มละมัย; นัฏิยา ชูถึง; นัยนา มากแก้วกุล; อภิชัย สังขพันธ์; พรนค์พิเชฐ แห่งหน; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา