Browsing by Author เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี

Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2547กลุ่มวิจัยย่อยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-มอ.(2) : ผลความหนืดของน้ำยางฟองน้ำณัฐพงศ์ นิธิอุทัย; นันทวัฒ ช่วยค้ำ; เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2548กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็ก วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ มอ. (5) : ผลของแคลเซียมคาร์ยอเนตต่อการทำฟองน้ำยางธรรมชาติ"นทีภัทร เพชรัตนมุณี; ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย; เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2543การทำถุงมือยางจากน้ำยางโปรตีนต่ำไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์; เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี; กิตติ ตั้งคำ; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2550การศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อการหาปริมาณสบู่ในน้ำยางธรรมชาติโดยใช้เทคนิคการไทเทรตร่วมกับการวัดการนำไฟฟ้าศิวพงษ์ ศรีเพ็ชร์; เกรียงไกร วุฒิศักดิ์; เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2549ยางพารา : การใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติอิพอกไซด์เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี; กนกวรรณ หัตถิยา; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์