Browsing by Author เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2551ความสัมพันธ์เชิงคาโนนิคอล ระหว่างภาวะผู้นำปริวรรต การใช้อำนาจ ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร กับความมุ่งมั่นความพยายามของครู ความพอใจในงานและแรงจูงใจในการปฏิรูปสถานศึกษาชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล; การบริหารการศึกษา
2548ประสิทธิผลการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมเกียรติ พ่วงรอด; ศักดิ์จิต มาศจิตต์; เสริมศักดิ์ นิลวิลัย; เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล; ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา
2533ผลของวิธีการฝึกแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และจำนวนคนในกลุ่มที่ต่างกันต่อผลสัมฤทธิ์ในการฝึกแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3อัจฉรา ธรรมาภรณ์; เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว