Browsing by Author เสาวณี จุลิรัชนีกร

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2540การวิจัยความต้องการใช้ระบบ Internet ในหาดใหญ่-สงขลาธวัชชัย ปิยะวัฒน์; เสาวณี จุลิรัชนีกร; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2541การสร้างแบบจำลองเกมการจัดการธุรกิจ : อุตสาหกรรมยางพาราสมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; ยุพาวดี สมบูรณกุล; เสาวณี จุลิรัชนีกร; วิวัฒน์ ลี; จิราวรรณ สำอางศรี; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2532ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการส่งเสริมการขายและการบริการในระดับการค้าปลีกเสาวภา มีถาวรกุล; เสาวณี จุลิรัชนีกร; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2541ทัศนคติของผู้ส่งออกภาคใต้ต่อท่าเรือน้ำลึกสงขลาเสาวณี จุลิรัชนีกร; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2547รูปแบบของการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; จงพิศ ศิริรัตน์; ยุพาวดี สมบูรณกุล; เสาวณี จุลิรัชนีกร; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2542ลักษณะและความต้องการการฝึกอบรมของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในภาคใต้สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; จงพิศ ศิริรัตน์; ยุพาวดี สมบูรณกุล; เสาวณี จุลิรัชนีกร; สมชาติ จุลิรัชนีกร; จิราวรรณ สำอางศรี; ร่มโพธิ์ เรืองสงฆ์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2547ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ยุพาวดี สมบูรณกุล; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; จงพิศ ศิริรัตน์; เสาวณี จุลิรัชนีกร; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2547สภาพแวดล้อมทางธุรกิจโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)จงพิศ ศิริรัตน์; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; ยุพาวดี สมบูรณกุล; เสาวณี จุลิรัชนีกร; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2561โอกาสและศักยภาพการค้าชายแดนสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคใต้เสาวณี จุลิรัชนีกร; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ