Browsing by Author เริงชัย ตันสกุล

Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การจัดการงานวิจัยและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำทะเลสาบเริงชัย ตันสกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา; สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้
2538การฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนกลางเริงชัย ตันสกุล; โครงการจัดตั้งคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
2524การศึกษาการเจริญของเชื้อเห็ดฟางบนวัสดุชนิดต่าง ๆวัลลภา กฤษณีไพบูลย์; เริงชัย ตันสกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา; คณะทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยกีฏวิทยาและโรคพืช
2527การศึกษาพันธุ์สัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาเสาวภา อังสุภานิช; เริงชัย ตันสกุล; นิธิ ฤทธิพรพันธุ์; จารุณี จันทร์ประมุข; วิมลรัตน์ เกษมทรัพย์; ชุติมา ตันติกิตติ; สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2541การศึกษาเบื้องต้นของอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมีในบริเวณจังหวัดสงขลาเริงชัย ตันสกุล; คณะวิทยาศาสตร์; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
2540การศึกษาเบื้องต้นความหลากหลายของสัตว์ป่าและสภาพถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าบริเวณป่าต้นน้ำคลองเทพา จังหวัดสงขลาสาระ บำรุงศรี; เริงชัย ตันสกุล; กำพล มีสวัสดิ์; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2553การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ ภายใต้บริบทของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและการเจรจาเอฟทีเอไทย-สหรัฐและอียู-อาเซียนเริงชัย ตันสกุล; วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา; มูลนิธิชีววิถี
2542ความชุกชุม และความหลากหลายของชนิดพรรณปลาบริเวณคลองป่าชุมชนลุงนอม และคลองตุ๊ค จังหวัดสงขลาเริงชัย ตันสกุล; นิตติศักดิ์ ทองหวาน; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2551ความหลากหลายชนิดพันธุ์นกในป่าโต๊ะเทพและควนหินลับ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาเริงชัย ตันสกุล; นิกร สุวรรณการณ์; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2535ผลกระทบจากฝายกั้นน้ำคลองวาฬ บ้านคลองวาฬ ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์เริงชัย ตันสกุล; โครงการจัดตั้งคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
2536ผลของฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองและฮอร์โมนสังเคราะห์ (LHRHa) ต่อการเจริญของรังไข่ปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus Gunther)เริงชัย ตันสกุล; สันติชัย รังสิยาภิรมย์; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2537พลวัตของระบบนิเวศในทะเลสาบสงขลาตอนนอก ประเทศไทยทางใต้เจริญ นิติธรรมยง; จรวย เพชรรัตน์; สุภาพร รักเขียว; ไพโรจน์ สิริมนตาภรณ์; ประวิตร โสภโณดร; อภินันท์ กำนัลรัตน์; ชาญชัย ธนาวุฒิ; ยาซูโอ ทาไก; เรน คูวาบารา; ซาโตชิ มัทซูโมโต; อุปถัมภ์ ภวภูตานนท์; ยูคูยา ยามากูชิ; จิโร ซูกิ; สุมาลี สุทธิประดิษฐ์; สนิท อักษรแก้ว; เริงชัย ตันสกุล; เสาวภา อังสุภานิช; ประเสริฐ ชิตพงศ์; วิเชียร จาฏุพจน์; สมศักดิ์ มณีพงศ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2541โอกาสของผลกระทบของโครงการโรงบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลนครหาดใหญ่ต่อพืชน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำ บริเวณคลองขุด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเริงชัย ตันสกุล; นิติญา สังขนันท์; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)