Browsing by Author เรชา, ชูสุวรรณ

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามวิถีอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพื่อบูรณภาพสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชุมศักดิ์, อินทร์รักษ์; เรชา, ชูสุวรรณ; นินาวาลย์, ปากานาเซ็ง; อ้อมใจ, วงษ์มณฑา; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2557การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษา ห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเรชา, ชูสุวรรณ; เกวลิน, ไชยสวัสดิ์; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2556การศึกษาการจัดการหลักสูตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา; อ้อมใจ, วงษ์มณฑา; เรชา, ชูสุวรรณ
2556ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เรชา, ชูสุวรรณ; รูสนานี, ยาโม; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2558รูปแบบการบริหารความเสี่ยงของงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต้เรชา, ชูสุวรรณ; สุภาวดี, ดวงจันทร์; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2557รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพลังอำนาจครู ในสามจังหวัดชายแดนใต้เรชา, ชูสุวรรณ; ปัญญา, ศรีลารักษ์; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2556วัฒนธรรมวิจัยของครูในจังหวัดปัตตานีเรชา, ชูสุวรรณ; ปวีณ์กร, คลังข้อง; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2558แนวทางการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเรชา, ชูสุวรรณ; บุรินทร, สหะวิริยะ; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2557แนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยเรชา, ชูสุวรรณ; อริสรา, บุญรัตน์; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา