Browsing by Author เยาวนิจ กิตติธรกุล

Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2559กระบวนการพัฒนาพื้นที่การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงาเยาวนิจ กิตติธรกุล; จตุรงค์ คงแก้ว; Marine and Coastal Resources Institute; สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
2550กระบวนการพัฒนาเครือข่ายประชาสังคมเพื่อการอนุรักษ์น้ำ : กรณีศึกษาเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลาเยาวนิจ กิตติธรกุล; ฐาปนีย์ เกื้อคลัง; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2016กระบวนการและผลลัพธ์ของการขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม : กรณีศึกษาร้านคนจับปลา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เยาวนิจ กิตติธรกุล; วิจิตรา อุตมะมุณีย์; Marine and Coastal Resources Institute; สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
2557การจัดการมูลฝอยบนเรือและท่าเทียบเรือจากกิจกรรมบริการท่องเที่ยวดำน้ำลึกบริเวณหมู่เกาะราชา ที่ขึ้นฝั่ง ณ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตเยาวนิจ กิตติธรกุล; ลัฆวี ปรีชัย; Faculty of Technology and Environment
2555การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ป่าชายเลนโดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนโคกพยอม ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูลเสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี; เยาวนิจ กิตติธรกุล; ญัตติพงศ์ แก้วทอง; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2548การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของครัวเรือนในการจัดการมูลฝอย โดยเริ่มต้นจากโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเยาวนิจ กิตติธรกุล; ใหมสุหรี อิสภาค; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2552การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตเยาวนิจ กิตติธรกุล; ณีรวรรณ ศรแผลง
2552การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้จริยธรรมสำหรับเยาวชนโดยวัดและชุมชน : กรณีศึกษาสภาลานวัดตะโหมด ตำบลตโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงเยาวนิจ กิตติธรกุล; สุนทราภรณ์ มะโน; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2550การพัฒนากิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสำหรับนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 3 : กรณีศึกษา โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ตำบลกุกเหนือ กิ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานีเยาวนิจ กิตติธรกุล; นริศา ถิ่นหัวเตย; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2547การพัฒนาป่าชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาป่าชุมชนเขาหัวช้าง ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงเยาวนิจ กิตติธรกุล; นงลักษณ์ รักเล่ง; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
2560การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการอุทกภัยโดยการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา 2 ตำบล ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเยาวนิจ กิตติธรกุล; วราภรณ์ ทนงศักดิ์; Marine and Coastal Resources Institute; สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
2560การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำ : กรณีศึกษา หมู่ที่ 1 ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาเยาวนิจ กิตติธรกุล; อรทัย หนูสงค์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2556การศึกษาสถานภาพเชิงพื้นที่และแนวโน้มผลกระทบของการจัดการขยะมูลฝอยโดยผู้เก็บขนเอกชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ตเยาวนิจ กิตติธรกุล; จิตติพงศ์ สังข์ทอง; Faculty of Technology and Environment
2557การศึกษาเปรียบเทียบมิติความยั่งยืนเชิงบูรณาการระหว่างสวนยางพาราแบบวนเกษตรกับสวนยางพาราเชิงเดี่ยว : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เยาวนิจ กิตติธรกุล; สาระ บำรุงศรี; รินมนัส วัยรัตน์; นรันต์ ณัฏฐารมณ์; วิจิตรา อุตมะมุณีย์; ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี; Marine and Coastal Resources Institute; สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
2558การสร้างแบบจำลองความร่วมมือเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการป่าเสม็ดอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเยาวนิจ กิตติธรกุล; สวรินทร์ เบ็ญเด็มอะหลี; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2539ผู้หญิงในชุมชนประมงพื้นบ้านภาคใต้ ท่ามกลางกระแสคลื่นที่โหมกระหน่ำเยาวนิจ กิตติธรกุล; โครงการจัดตั้งคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
2561พระสงฆ์กับการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนตะโหมด ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงเยาวนิจ กิตติธรกุล; พระมิ่งศิษฐ์ สังข์บริสุทธิ์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2554รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์กระบวนการนโยบายขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดการมูลฝอยแบบชุมชนมีส่วนร่วมของเทศบาลนครสงขลาและเทศบาลตำบลกำแพงเพชร จังหวัดสงขลาชนิษฎา ชูสุข; เยาวนิจ กิตติธรกุล; จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ; ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร; อาทิตย์ วงศ์พุทธรักษา; อารมณ์ มีรุ่งเรือง; จิตราวดี ฐิตินันทกร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม; สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2560รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ กระบวนการพัฒนาธุรกิจการขายสัตว์น้ำที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภค : กรณีศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชเยาวนิจ กิตติธรกุล; จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ; วิจิตรา อุตมะมุณีย์; Marine and Coastal Resources Institute; สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
2022เพศสภาพกับการจัดการภัยพิบัติ : กรณีศึกษาชุมชนปริกใต้ ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาเยาวนิจ กิตติธรกุล; ศิริมาศ ภูวเจริญพงศ์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม