Browsing by Author เพ็ญพักตร์ ทองแท้

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2544กระบวนการการค้ายาเสพติดประเภทแอมเฟตามีน : กรณีศึกษาอดีตผู้ค้ายาเสพติดที่เป็นผู้ต้องขัง ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพ็ญพักตร์ ทองแท้; โกเมศ นิ่มเนียม; สังคมวิทยา
2549กลุ่มพิทักษ์สวัสดิภาพชาวโคกโพธิ์ : พลังชาวบ้านเพื่อสวัสดิการชุมชนเพ็ญพักตร์ ทองแท้; กนกรัตน์ ชูศรี; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พัฒนาสังคม)
2547การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักธรรมาภิบาล: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลาเพ็ญพักตร์ ทองแท้; สาธิต ธรรมประดิษฐ์; สังคมวิทยา
2549การปรับตัวหลังเกษียณอายุราชการของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดปัตตานีเพ็ญพักตร์ ทองแท้; ธนพร วัฒนะโชติ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาสังคม; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พัฒนาสังคม)
2549การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย จังหวัดนราธิวาสระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์; เพ็ญพักตร์ ทองแท้; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2550การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานสตรีในอุตสาหกรรมอาหารทะเล จังหวัดปัตตานีสนั่น เพ็งเหมือน; เพ็ญพักตร์ ทองแท้; มารุต ดำชะอม; ปราณี ทองคำ; คณะศึกษาศาสตร์
2544การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสเพ็ญพักตร์ ทองแท้; สุรพล กระแสรัตน์; สังคมวิทยา
2542การใช้สถิติชี้ประเด็นหญิงชายในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบาล (อบต.)กัลยา นิติเรืองจรัส; เพ็ญพักตร์ ทองแท้; อภิญญา วงศ์กิดาการ; มานพ จิตต์ภูษา; ดลมนรรจน์ บากา
2552รายงานชุดโครงการวิจัยเรื่องสภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางแก้ไขของการใช้สารเสพติดในประชากรภาคใต้ช่อลดา พันธุเสนา; สาวิตรี อัษณางค์กรชัย; สุจิตรา จรจิตร; บุญวดี เพชรรัตน์; ศรัณยา บุนนาคร; พิไลรัตน์ ทองอุไร; เพ็ญพักตร์ ทองแท้; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์