Browsing by Author เพ็ญนภา พัทรชนม์

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง กราฟิกเบื้องต้นวสันต์ ชีวะสาธน์; เพ็ญนภา พัทรชนม์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
2561ผู้หญิงไทยพุทธกับการสร้างสันติภาพในจังหวัดปัตตานีปรียา แก้วพิมล; เพ็ญนภา พัทรชนม์; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2553สุนทรียสนทนา : การแสวงหาการดูแลสุขภาพของชุมชนภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปรียา แก้วพิมล; เพ็ญนภา พัทรชนม์; ทรงพร จันทรพัฒน์; จิราพร นิ่มดวง; Mardiyono; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; สถาบันสันติศึกษา