Browsing by Author เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

Showing results 1 to 20 of 46  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2550The Need of Teaching and Learning Sex Education Among Teachers, Parents and Studentsสุรีย์พร กฤษเจริญ; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์; กัญจนี พลอินทร์; คณะพยาบาลศาสตร์
2551การกระจายอำนาจการจัดบริการสุขภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการควบคุมโรคในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; บุษยา สังขชาติ; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2541การติดตามผลบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( พยาบาลและผดุงครรภ์ ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทัศนีย์ นะแส; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; รัชนี ศุจิจันทรรัตน์; คณะพยาบาลศาสตร์
2533การติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษางานพัฒนา (คปพ.) โครงการพัฒนาชุมชนสวนยางขนาดเล็กจังหวัดสตูล การศึกษาวิจัยโดยวิธีการสนทนากลุ่มเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; สุพจน์ โกวิทยา; ทัศนีย์ นะแส; สุกรี เมฆทันต์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2555การทบทวนอย่างเป็นระบบ : การจัดบริการสุขภาพเกี่ยวกับโรคเบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; อิงอร พุทธาโร; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2531การปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีสตรีหลังคลอดที่มีประวัติฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลของรัฐในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ศรีนวล โอสถเสถียร; คณะพยาบาลศาสตร์
2541การประเมินผลการพัฒาร้านขายยาเพื่อชุมชนในสถานการณ์เอดส์ภาคใต้ : กรณีเปรียบเทียบระหว่างร้านขายยาที่ผ่านการพัฒนาจาก Path กับร้านขายยาที่ไม่ผ่านการพฒนาจาก Pathเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; อรุณพร อิฐรัตน์; ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร; วีรพัฒน์ เงาธรรมทรรศน์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2543การประเมินผลบุคลากรในด้านการจัดการข้อมูลการบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิในจังหวัดสงขลาเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; สุจิตร คงจันทร์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข
2553การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้ปกครองมุสลิมในการส่งเสริมภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในจังหวัดปัตตานีเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; มัณฑนี แสงพุ่ม; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2545การพัฒนารูปแบบการบำบัดพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ด้วยทีมอาสาบำบัดด้วยวิธีบูรณาการแพทย์แผนไทย และการดูแลตนเองแบบแผนปัจจุบันในวัดแห่งหนึ่งเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; อรุณพร อิฐรัตน์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2552การพัฒนาศักยภาพพ่อแม่เพื่อสอนเรื่องเพศให้กับลูกสุรีย์พร กฤษเจริญ; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; กัญจนี พลอินทร์; ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์; จรัญ ศรีทวีวัฒน์; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2551การรับรู้บทบาทและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการควบคุมโรคมาลาเรีย จังหวัดยะลาเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; คันธวุฒิ พลอยอุบล; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2544การรับรู้และความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าสู่โรงพยาบาลในกำกับของรัฐ ของบุคลากรโรงพยาบาลสงขลาเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ศุภดี คันธา; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข; คณะพยาบาลศาสตร์ (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข)
2553การวิเคราะห์ต้นทุน - ผลได้การจัดบริการคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานของสถานีอนามัยในอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; นฤมล ศรีภักดี; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2554การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยงเป็นญาติและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดนราธิวาสเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; การิมาน มะยิ; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2554การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการบริการสำหรับผู้ป่วยยาเสพติด ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดปัตตานีเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; มัซตูรา ฮะ; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2551การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมและต้นทุนตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในโรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2550เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; นภาพร เนตรเกื้อกูล; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2553การวิเคราะห์ต้นทุนและจุดคุ้มทุนต่อหน่วยบริการแผนกผู้ป่วยนอกในศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2551เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ไพเราะ แสงทอง; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2543การวิเคราะห์ต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ 2541เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; กัญจนา ติษยาธิคม; คณะพยาบาลศาสตร์ (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข)
2553การวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในการป้องกันการเสพยาเสพติดเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; อัมพวรรณ มณีโชติ; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล