Browsing by Author เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

Showing results 1 to 20 of 39  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การพัฒนาบทเรียนการแสวงรู้บนเว็บ หน่วยการจัดพิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษาวสันต์ อติศัพท์; โอภาส เกาไศยาภรณ์; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2544การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วย HTMLเต็มดวง เศวตจินดา; มนัส ชัยโรจน์สัมพันธ์; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2543การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้และบำรุงรักษาเครื่องฉาย สำหรับบุคลากรสาธารณสุขวิชัย นภาพงศ์; นพดล นพสุวรรณ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2545การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องสื่อการสอนประเภทเครื่องเสียงคณิตา นิจจรัลกุล; นฤพล ฤทธิ์คำรพ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2546การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องประเภทรายการวิทยุ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิชัย นภาพงศ์; จารุวรรณ จุลพูน; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2545การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง ชุดการสอนวิชัย นภาพงศ์; ธีรวงศ์ วรรณะ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2547การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องทักษะทางเทคโนโลยีการศึกษา ในวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วสันต์ ชี่วะสาธน์; ศุภราภรณ์ ทวนน้อย; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2547การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องมโนมติและทฤษฎีทางเทคโนโลยีการศึกษา ในวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วสันต์ ชีวะสาธน์; กรกนก เปล่งอรุณ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2548การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา ในวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผดุงยศ ดวงมาลา; สุภิญญา อินทร์เกิด; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2549การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง การใช้อุปกรณ์ในการถ่ายภาพวิชัย นภาพงศ์; รณภบ สำเภาทอง; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2548การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพวิชัย นภาพงศ์; สุนิตา มินซาร์; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2548การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง เทคโนโลยีทางกราฟิกวิชัย นภาพงศ์; ศิริวรรณ แดงมะแจ้ง; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2549การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง เทคโนโลยีทางการพิมพ์วิชัย นภาพงศ์; ธเนศ หาญใจ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2552การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม MOODLE วิชาฟุตบอล 2 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาพรเทพ เมืองแมน; รัตนา อนันต์ชื่น; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2549การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ หน่วย มนุษย์กับสภาวะแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4วสันต์ อติศัพท์; วริพัสย์ แก้วฉาย; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2549การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ หน่วยการจัดสภาพแวดล้อมใหม่เพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีวสันต์ อติศัพท์; กูอันนูวาร์ ศรีระเด่น; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2548การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของคณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิชัย นภาพงศ์; รุ่งทิพย์ เรืองเทพ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2548การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ส่วนของผู้สอนวิชัย นภาพงศ์; มณฑล ผลบุญ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2548การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ส่วนของผู้ดูแลระบบวิชัย นภาพงศ์; ขรรค์ชัย แซ่แต้; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2546การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบและคลังข้อสอบบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชัย นภาพงศ์; หัทยา ขยัน; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา