Browsing by Author เทคโนโลยีพอลิเมอร์

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การผลิตโฟมอัดจากเศษโฟมโพลิยูริเทนชนิดยืดหยุ่นอดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์; อนุวัติ แซ่ตั้ง; เทคโนโลยีพอลิเมอร์
2546การเตรียมถุงมือไร้แป้งโดยการเคลือบด้วยสารโคพอลิเมอร์แบบบล็อคอรสา ภัทรไพบูลย์ชัย; กฤษณี สุวรรณสังข์; เทคโนโลยีพอลิเมอร์
2546การเตรียมยางฟองน้ำจากการเบลนด์ระหว่างน้ำยางธรรมชาติ กับน้ำยางสังเคราะห์อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนอดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์; เบญจ ทองนวลจันทร์; เทคโนโลยีพอลิเมอร์
2548การเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับพอลิเมทิลเมทาคริเลทเบลนด์กับพอลิเมทิลเมทาคริเลทในการวัลคาไนเซชันแบบไดนามิกส์เจริญ นาคะสรรค์; วรวรรณ เพชรอุไร; เทคโนโลยีพอลิเมอร์
2548การเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติอิพอกไซด์เบลนด์กับพอลิโพรไพลินเจริญ นาคะสรรค์; ภูริพงศ์ วรรณวิไล; เทคโนโลยีพอลิเมอร์
2546อิทธิพลของการก่อนิวเคลียสต่อสมบัติของแผ่นพลาสติกจากพอลิโพรไพลีนโดยกระบวนการเอกซ์ทรูดเจริญ นาคะสรรค์; ศักรพงศ์ ณ พิบูลย์; เทคโนโลยีพอลิเมอร์
2547อิทธิพลของขนาดอนุภาคสารเคมีที่มีผลต่อสมบัติของแผ่นฟิล์มวัลคาไนซ์ จากน้ำยางธรรมชาติอดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์; นภาพร นวลช่วย; เทคโนโลยีพอลิเมอร์