Browsing by Author เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคพื้นเมืองภาคใต้ภายใต้ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยแปลงหญ้าเถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี; ไชยวรรณ วัฒนจันทร์; วินิจ คำสังข์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2552ความเป็นไปได้เบื้องต้นในการผลิตแกะเพื่อส่งออกไปยังประเทศกาตาร์ไชยวรรณ วัฒนจันทร์; เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี; บัญชา สัจจาพันธ์; อยุทธ์ นิสสภา; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; กรมปศุสัตว์ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2560ศักยภาพทางการค้าและโอกาสการส่งออกอุตสาหกรรมโคเนื้อของประเทศไทยในตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน (มณฑลยูนนาน)บัญชา สมบูรณ์สุข; เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี; Faculty of Natural Resources (Tropical Agricultural Resource Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
2551สมรรถภาพการผลิตและลักษณะซากโคพื้นเมืองภาคใต้ภายใต้ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยในจังหวัดสงขลาเถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี; ไชยวรรณ วัฒนจันทร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2556แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโคเนื้อสำหรับภาคใต้ตอนล่างไชยวรรณ วัฒนจันทร์; เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี; กนกพร ภาชีรัตน์; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์