Browsing by Author เต็มดวง เศวตจินดา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วย HTMLเต็มดวง เศวตจินดา; มนัส ชัยโรจน์สัมพันธ์; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2544การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษาด้วยตนเองเรื่อง การจัดระบบการเรียนการสอนเต็มดวง เศวตจินดา; กนกวรรณ อินทรัตน์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
2542การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เต็มดวง เศวตจินดา; ยุมัยลา หลำสุบ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2538การใช้เทคโนโลยีการศึกษาของโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานการประถมศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาสเต็มดวง เศวตจินดา; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา