Browsing by Author เจิดจรรย์ ศิริวงศ์

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การจัดการกากของเสียบนฐานปฏิบัติการผลิตปิโตรเลียมที่มีฐานสนับสนุนในจังหวัดสงขลา : กรณีศึกษา บริษัทยูโนแคล ไทยแลนด์จำกัดเจิดจรรย์ ศิริวงศ์; ปิยาภรณ์ จงพงษา; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2000การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แบดทีริโอฟาจเป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้ำเจิดจรรย์ ศิริวงศ์; ประดิษฐ์ คล้ายดวง; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2554การใช้น้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นสำหรับการบำบัดบนดินในสวนปาล์มน้ำมันอุดมผล พืชน์ไพบูลย์; พรทิพย์ ศรีแดง; พนาลี ชีวกิดาการ; เจิดจรรย์ ศิริวงศ์; สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2545การใช้มุ้งตาข่ายและสารฆ่าแมลงจากพืชควบคุมแมลงและการลดพิษตกค้างของสารฆ่าแมลงในถั่วฝักยาวอรัญ งามผ่องใส; สุนทร พิพิธแสงจันทร์; เจิดจรรย์ ศิริวงศ์; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ Land treatment โดยการใช้น้ำเสียหลังการบำบัดเบื้องต้นจากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มดิบในสวนปาล์มน้ำมันอุดมผล พืชน์ไพบูลย์; พนาลี ชีวกิดาการ; สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์; พรทิพย์ ศรีแดง; เจิดจรรย์ ศิริวงศ์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2542โครงการการจัดทำเอกสารประมวลผลงานเกี่ยวกับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารุจ ศุภวิไล; ศุลีมาน วงศ์สุภาพ; เจิดจรรย์ ศิริวงศ์; เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี; เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล; ปาริชาติ ทวีบุรุษ; อับดลเหลาะ เบ็ญนุ้ย; โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์; พีระพิทย์ พืชมงคล; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม; สำนักวิจัยและพัฒนา
2542โครงการการจัดทำเอกสารประมวลผลงานเกี่ยวกับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารุจ ศุภวิไล; ศุลีมาน วงศ์สุภาพ; เจิดจรรย์ ศิริวงศ์; เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี; เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล; ปาริชาติ ทวีบุรุษ; อับดลเหลาะ เบ็ญนุ้ย; โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์; พีระพิทย์ พืชมงคล
2556โครงการวิจัยเรื่องการประเมินผลกระทบประเด็นปัญหาโลหะหนักในระบบนิเวศของบริเวณพื้นที่อ่านบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการใช้หอยนางรมเป็นตัวบ่งชี้สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์; สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล; วัสสา คงนคร; เจิดจรรย์ ศิริวงศ์; อัญชลี ฤกษ์ดี; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม