Browsing by Author เก็ตถวา บุญปราการ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555กลยุทธ์การต่อสู้ต่อรองในภาวะความขาดแคลนของชาวประมงพื้นบ้านทะเลสาบสงขลาเก็ตถวา บุญปราการ; วันชัย ธรรมสัจการ; อภิรักษ์ จันทวงศ์; เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์; ปิยะ จอมทอง; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2554กล้องวงจรปิด :พี้นที่การต่อรองในโรงเรียนเก็ตถวา บุญปราการ; ลลิลทิพย์ ก้องพานิชกุล; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2541การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรพัฒนาเอกชน กรณีศึกษาสมาคมหยาดฝน จังหวัดตรังเก็ตถวา บุญปราการ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2556การต่อรองและการสร้างเครือข่ายทางสังคมผ่านหวยสัตว์ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเก็ตถวา บุญปราการ; กนกเรขา จันทรวงศ์กิตติ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2560การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม :กรณีวัดไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญญา เทพสิงห์; เก็ตถวา บุญปราการ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2553การสร้างความหมายและตัวตน "เกย์" ในพื้นที่แห่งความเป็นจริงและพื้นที่ไซเบอร์เก็ตถวา บุญปราการ; เนติ สุนทราวราวิทย์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2556การสร้างอัตลักษณ์ของเลขานุการแพทย์ในสถานพยาบาลเก็ตถวา บุญปราการ; นาสนีน อาแซ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2562การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ "คนเผาผี" ภายใต้บริบทความทันสมัยในพื้นที่ภาคใต้เก็ตถวา บุญปราการ; ดำรงศ์พันธุ์ ใจห้าววีระพงศ์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2558ชีวิตและอัตลักษณ์ของนางฟ้าชุดเขียวเก็ตถวา บุญปราการ; ลินดา งามขึม; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2560ช่างทำฟันในบ้าน : พื้นที่การต่อรองและการถูกสร้างให้เป็นอื่นภายใต้การบริการทันตสุขภาพของรัฐเก็ตถวา บุญปราการ; อำไพ ลำน้อย; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2553ซาไก : การสร้างความเป็นอื่นในบริบทการพัฒนาของรัฐไทยเก็ตถวา บุญปราการ; สุนิตดา ชูสวัสดิ์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2557ด่านจุดตรวจทหาร : พื้นที่ของการครอบครองและการสร้างความเป็นอื่นให้กับคนเดินทางในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เก็ตถวา บุญปราการ; ซารีฟ ตาเหร์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2555ตลาดน้ำคลองแห : พื้นที่ประดิษฐ์เพื่อการท่องเที่ยวและการบริโภคเก็ตถวา บุญปราการ; ไรหนับ ศรีอาหมัด; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2556ถนนนางงาม : พื้นที่ย่านเมืองเก่าสู่การกลายเป็นสินค้าในกระแสการท่องเที่ยวเก็ตถวา บุญปราการ; สุนิสา มุนิเมธี; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2542บทบาทของรัฐและเอกชนในการจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยเก็ตถวา บุญปราการ; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2557ปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของผู้ค้าเสื้อผ้ามือสองในตลาดนัดเกาะหมีเก็ตถวา บุญปราการ; สุรศักดิ์ บุญรอด; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2561ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการในจังหวัดสงขลาวันชัย ธรรมสัจการ; เก็ตถวา บุญปราการ; สุรพงษ์ ยิ้มละมัย; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2559พื้นที่ของการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายทางสังคมของชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาเก็ตถวา บุญปราการ; น่าน ฐานิวัฒนานนท์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2554มวยไทย : กระบวนการกลายเป็นสินค้าในกระแสความทันสมัยเก็ตถวา บุญปราการ; ปฏิญญา ลิ้มโอฬารสุขสกุล; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2559ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า : พื้นที่โหยหาอดีตสู่การกลายเป็นสินค้าในกระแสการท่องเที่ยวเก็ตถวา บุญปราการ; สกาวรัตน์ บุญวรรโณ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา