Browsing by Author เกษราภรณ์ สุตตาพงค์

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การหาแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศของการให้บริการส่วนงานบริการลูกค้าของธนาคารในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการเทียบเคียงกระบวนการเกษราภรณ์ สุตตาพงค์; ศุภรัตน์ ถนอมแก้ว; Faculty of Liberal Arts and Management Sciences; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการต่อการเลือกทำเลที่ตั้งของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกษราภรณ์ สุตตาพงค์; บุญฑริกา ใจกระจ่าง; เธียรศักดิ์ ชูชีพ; Faculty of Liberal Arts and Management Sciences; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม