Browsing by Author เกศริน มณีนูน

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2558กลไกการออกฤทธิ์ของตำรับยาสมุนไพร THR-SK010 ต่อเชื้อ Staphyloccl ที่แยกได้จากโรคเต้านมโคอักเสบศศิธร ชูศรี; สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ; เกศริน มณีนูน; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย
2558การศึกษาพืชสมุนไพรที่หมอพื้นบ้านในจังหวัดสงขลาใช้รักษาโรคตับและการทดสอบฤทธิ์ของตำรับยาที่ได้คัดเลือกในการป้องกันความเป็นพิษต่อตับที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยพาราเซตามอลในหนูขาวเกศริน มณีนูน; จันทร์เพ็ญ ธรรมพร; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย
2559บทบาทและภูมิปัญญาพื้นบ้านของหมอตำแยในจังหวัดพัทลุงเกศริน มณีนูน; วีริสา ทองสง; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย
2544พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชนเผ่าซาไกในจังหวัดตรัง พัทลุง และยะลาเกศริน มณีนูน; คณะวิทยาศาสตร์ (พฤกษศาสตร์)
2556ภูมิปัญญาการรักษาโรคสะเก็ดเงินของหมอพื้นบ้านในจังหวัด สงขลา พัทลุง ตรัง และสตูลเกศริน มณีนูน; วิญญู วงศ์วิวัฒน์; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย
2551ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้าน จังหวัดสงขลา และสตูลสนั่น ศุภธีรสกุล; อรพรรณ สกุลแก้ว; วิภาวดี ชำนาญ; เดือนดี กาญจนัมพะ; เกศริน มณีนูน; จุฬา วิริยะบุบผา; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; คณะการแพทย์แผนไทย
2555รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านในจังหวัดพัทลุงเกศริน มณีนูน; ชวนชม ขุนเอียด; นิศาชล แซ่ด่าน; เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน; สุพัตรา พรหมอินทร์; สมโภช ปิ่นสุข; นิติพล รักเล่ง; วาทิต คงพูล; วิญญู วงศ์วิวัฒน์; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย