Browsing by Author เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา

Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2538การตายจากอุบัติเหตุบนถนนในจังหวัดสงขลาเกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา; สุภา เทียมทอง; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2541ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการปฏิบัติงานในสถานีอนามัยสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลากมล ส่งวัฒนา; เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์; คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)
2540ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการปฏิบัติงานในสถานีอนามัยสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2539พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการสวมหมวกนิรภัย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา; กชกร ฉายากุล; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2540โครงการนำร่องศึกษาวิธีการลดอุบัติเหตุจากจักรยานยนต์ ในนักศึกษาผ่านครู / อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สงขลาสุภาณี อ่อนชื่นจิตร; วิวัฒน์ สุทธิวิภากร; ณรงค์ ณ เชียงใหม่; เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน