Browsing by Author เกริกชัย ทองหนู

Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การค้นหาปัจจัยการผลิตที่ส่งผลทำให้ผลิตเกิดจุดขาวด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลกรณีศึกษาโรงงานยางแท่ง บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาห้วยนาง จังหวัดตรังเกริกชัย ทองหนู; กฤษณ์ นวลจันทร์; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2554การประยุกต์เทคนิคโปรไฟล์สำหรับการออกแบบและตรวจสอบโครงสร้างรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษาหลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เกริกชัย ทองหนู; อุทุมพร ศรีโยม; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2553การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการให้บริการทางทันตสาธารณสุขในจังหวัดสงขลาเกริกชัย ทองหนู; ดารานาถ แต่นสุ่ย; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557การประเมินระดับน้ำโดยเทคนิคฟัซซี่ลอจิก : กรณีศึกษาลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลาเกริกชัย ทองหนู; สุชาวดี อัคคอิชยา; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555การพัฒนาต้นแบบระบบเซนเซอร์เว็บเชิงความหมายสำหรับผู้บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเกริกชัย ทองหนู; พนาลี ชีวกิดาการ; ธิรดา ยงสถิตศักดิ์; สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2552การพัฒนาระบบตรวจสอบด้วยภาพแบบเวลาจริงภายใต้สิ่งแวดล้อมทางแสงที่ถูกควบคุมเกริกชัย ทองหนู; สากล จุลรัตน์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2544การศึกษาสมรรถนะของ TCP/IP บนโครงข่าย ATMเกริกชัย ทองหนู; สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2554การศึกษาแหล่งกำเนิดแสงที่เหมาะสมสำหรับการตรวจวัดปริมาตรตะกั่วบนแผ่นวงจรพิมพ์ที่นำมาประกอบกันเกริกชัย ทองหนู; จีรวัฒน์ โสภาจารย์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2544การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มากสำหรับการประมวลผลรหัสลับไอดีอีเอเกริกชัย ทองหนู; สาวิตร์ ตัณฑนุช; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2553การแบ่งข้อมูลภูมิสารสนเทศสำหรับการประมวลผลแบบขนานเกริกชัย ทองหนู; ขนกกุล แซ่โค้ว; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559ตัวพยากรณ์ฟัซซี่ที่เรียนรู้เทียบกับโมเดลอ้างอิงสำหรับการพยากรณ์ความต้องการน้ำระยะสั้นเกริกชัย ทองหนู; ศิรวัฒน์ ชูวาณิชย์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2560ปัจจัยแรงขับทางการบริหารที่ผลักดันตัวแบบการวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เกริกชัย ทองหนู; ผดุงศักดิ์ อรนพ; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2553ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบกระจายสำหรับการประยุกต์ใช้การทำงาน ร่วมกันเชิงพื้นที่: กรณีศึกษาน้ำท่วม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเกริกชัย ทองหนู; สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2553ระเบียบวิธีการประมาณค่าระยะห่างระหว่างการอ่านกับการเขียนของฮาร์ดดิสก์เนื่องจากผลกระทบจากลมเกริกชัย ทองหนู; ธีรยุทธ์ เกลี้ยงสง; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2556รายงานฉบับสมบูรณ์แผนงานวิจัยเรื่อง ระบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาพนาลี ชีวกิดาการ; พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย; เกริกชัย ทองหนู; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2555รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต้นแบบระบบรวบรวมและติดตามข้อมูลสภาวะแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบเชิงเวลาจริงพีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย; รัตนา ทองย้อย; เกริกชัย ทองหนู; ขนกกุล แซ่โค้ว; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2542เครื่องตรวจขวดอัตโนมัติเกริกชัย ทองหนู; จรูญ ไชยนิตย์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2556แบบจำลองการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุนโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : กรณีศึกษาหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอรัฐเกริกชัย ทองหนู; กนิกนันต์ กล้าหาญ; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ