Browsing by Author อ้อยทิพย์ ชาญการค้า

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2559ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของโครงการทาฟลูออไรด์วาร์นิชในเด็กช่วงอายุ 9 เดือน ถึง 3 ปี ต่อการเกิดโรคฟันผุตอนอายุ 4 ปี ในพื้นที่ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล : การศึกษาย้อนกลับอ้อยทิพย์ ชาญการค้า; พิมลพันธ์ จุ้งทอง; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2557ผลของ 10% โพวิโดนไอโอดีนต่อการป้องกันฟันผุในกลุ่มเด็กอายุ 1-2 ปี : การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและกลุ่มควบคุมอ้อยทิพย์ ชาญการค้า; วรวิทย์ สกุลไทย; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2561ลักษณะภาพรังสีกัดปีกในการทำนายการผุเป็นรูด้านประชิดในแบบลอกเลียนฟันของฟันกรามน้ำนมอ้อยทิพย์ ชาญการค้า; ปิยวดี บุตตะจีน; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์