Browsing by Author อ้อมใจ วงษ์มณฑา

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามวิถีอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อบูรณภาพสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นินาวาลย์ ปานากาเซ็ง; ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; เรชา ชูสุวรรณ; อ้อมใจ วงษ์มณฑา; คณะศึกษาศาสตร์; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2547จริยธรรมในการดำเนินชีวิตโดยภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นถาคใต้ : กรณีศึกษาจากวรรณกรรมหนังตะลุงชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; อุทัย เอกสะพัง; อ้อมใจ วงษ์มณฑา; ไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง; โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
2549บทบาทสถาบันอุดมศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาวัฒนธรรมและค่านิยมของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; อ้อมใจ วงษ์มณฑา; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา;