Browsing by Author อ้อมใจ, วงษ์มณฑา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามวิถีอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพื่อบูรณภาพสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชุมศักดิ์, อินทร์รักษ์; เรชา, ชูสุวรรณ; นินาวาลย์, ปากานาเซ็ง; อ้อมใจ, วงษ์มณฑา; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2556การศึกษาการจัดการหลักสูตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อ้อมใจ, วงษ์มณฑา; เรชา, ชูสุวรรณ; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2555ความคาดหวังของผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาต่อบทบาทการส่งเสริมการบริหารงานเอกสาร ข้อมูลทางวัฒนธรรมของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อ้อมใจ, วงษ์มณฑา; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2553ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อ้อมใจ, วงษ์มณฑา