Browsing by Author อ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การพัฒนาและฟื้นฟูดินที่ผ่านการทำนากุ้งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาชาญชัย ธนาวุฒิ; อ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (การจัดการทรัพยากรดิน)
2550ผลกระทบของคลื่นสึนามิที่มีต่อระบบนิเวศชายฝั่งในเขตพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงาเชาว์ ยงเฉลิมชัย; ชาญชัย ธนาวุฒิ; อ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2550ผลของการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่มีต่อสภาพการใช้ที่ดินและคุณภาพของทรัพยากรดินและน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาชาญชัย ธนาวุฒิ; เชาวน์ ยงเฉลิมชัย; อ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์