Browsing by Author อุมาพร ปุญญโสพรรณ

Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2564กระบวนการมีสมดุลชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่รักษาด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้องอุมาพร ปุญญโสพรรณ; พัชรี คมจักรพันธุ์; ภัทรพร กิจเรณู; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2561การสร้างเสริมสมดุลชีวิตของคนไทยในภาคใต้ : วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์; ปิยะนุช จิตตนูนท์; อุมาพร ปุญญโสพรรณ; Faculty of Nursing; คณะพยาบาลศาสตร์
2548ทิศทางและแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลที่เป็นไปได้ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประณีต ส่งวัฒนา; วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร; วรวิทย์ บารู; อุมาพร ปุญญโสพรรณ; นิมัสตูรา แว; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2553ปัจจัยจำแนกผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้อุมาพร ปุญญโสพรรณ; ยาการียา เจะโด; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2561ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพในชีวิตการทำงานของแรงงานสูงอายุที่ทำงานในโรงงานอาหารทะเลแช่แข็งอุมาพร ปุญญโสพรรณ; สุชาธินี ทองเนื้อนวล; Faculty of Nursing (Adult and Elderly Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2533ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผดุงครรภ์โบราณและแม่บ้าน จังหวัดกระบี่ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร; ฤทัยพร ตรีตรง; จรัสศรี บัวบาน; ศรีนวล โอสถเสถียร; กัลยา เบญจรัตนาภรณ์; อุมาพร ปุญญโสพรรณ; รัชตะวรรณ โอฬารพิริยกุล; มยุรี นภาพรรณสกุล; วรวรรณ คงนาค; สุจิตรา ภูเก้าล้วน; สารี คำฝอย; ทิพวรรณ หนูทอง; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2535ผลการเยี่ยมบ้านของนักศึกษาพยาบาล ต่อภาวะโภชนาการ การไปรับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของทารกและการวางแผนครอบครัวของมารดาเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอุมาพร ปุญญโสพรรณ; อุษณีย์ ตัณตรีบูรณ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2023ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ของบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอุมาพร ปุญญโสพรรณ; ฑีรณุฏฐ์ ไวศยารัทธ์; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2558ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาและระดับความดันโลหิตในผู้สูงอายุมุสลิมที่ควบคุมโรคความดันโลหิตสูงไม่ได้อุมาพร ปุญญโสพรรณ; นันทิกานต์ หวังจิ; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2560ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้แนวคิดนิเวศวิทยาเชิงสังคมและระยะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับไขมันในเลือดและระดับคอเลสเตอรอลรวมของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอุมาพร ปุญญโสพรรณ; มุสตอพา ซิ; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2562ผลของโปรแกรมเสริมพลังชุมชน ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูง ในสตรีมุสลิมกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะไขมันในเลือดสูงอุมาพร ปุญญโสพรรณ; คอรีเย๊าะ เลาะปนสา; Faculty of Nursing (Community Nurse Practitioner); คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2532สภาพและปัญหาการดำเนินงานอนามัยโรงเรียนศึกษา โรงเรียนในสังกัดงานการประถมศึกษา อำเภอจะนะและอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาอุมาพร ปุญญโสพรรณ; กัลยา เบญจรัตนาภรณ์; พรรณทิพย์ เพชรรัชตะชาติ; อุษณีย์ ตัณตรีบูรณ์; ทิพวรรณ รมณารักษ์; ศุภวรรณ มโนสุนทร; อุดม พานทอง; คณะพยาบาลศาสตร์
2533สรุปรายงานการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาความรู้และบริการยาเม็ดคุมกำเนิด สำหรับร้านขายยาในจังหวัด สงขลา ตุลาคม 2532-กันยายน 2533เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; อุมาพร ปุญญโสพรรณ; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล