Browsing by Author อุทิศ สังขรัตน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2560กระบวนการสร้างความเคลื่อนไหวในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลของชาวประมงอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาอุทิศ สังขรัตน์; วรรณิศา จันทร์หอม; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2559การก่อรูปครูดีในดวงใจในระบบการศึกษาไทยอุทิศ สังขรัตน์; เกิดพงศ์ จิตรหลัง; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2558การจัดการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และวิถีชุมชนในเขตพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้อุทิศ สังขรัตน์; ธเนศ ทวีบุรุษ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2556การต่อสู้ต่อรองในการเข้าใช้ทรัพยากรประมงของชาวประมงพื้นบ้านในเขตพื้นที่อนุรักษ์ชายฝั่ง อ่าวนครศรีธรรมราชอุทิศ สังขรัตน์; กฤตภาส ศรีระษา; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2560การปรับตัวของประชาชนในเหตุการณ์ความไม่สงบ เขตพื้นที่เซฟตี้โซนถนนรวมมิตร จังหวัดยะลาอุทิศ สังขรัตน์; ชนันรัตน์ ชุดไธสง; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2557คลองจำไทร : พลวัตการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนอุทิศ สังขรัตน์; ณริศรา สุกแป้น; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2555ความต้องการของผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่อุทิศ สังขรัตน์; กัลยา คงทอง; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2559ประเพณีกวนข้าวยาคูกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา : วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราชอุทิศ สังขรัตน์; ผกามาศ เพชรสิน; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2555ปัญหาสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติภาคอุตสาหกรรมในเขตตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอุทิศ สังขรัตน์; กุลภา สกุลเอี่ยม; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2557ป่าเสม็ด : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรของชุมชนบ้านแหลม ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาอุทิศ สังขรัตน์; อุมาพร บุญรัตนัง; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2556มายาคติทางเพศสภาพผ่านสัญญะในพิธีโนราโรงครูอุทิศ สังขรัตน์; สันติชัย แย้มใหม่; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2555รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องปัจจัยในการพยากรณ์พฤติกรรมการรังแกของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลาเกษตรชัย และหีม; อุทิศ สังขรัตน์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2554รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแกผู้อื่นของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลาเกษตรชัย และหีม; อุทิศ สังขรัตน์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2556รายงานสรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการรังแกของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลาเกษตรชัย และหีม; อุทิศ สังขรัตน์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2561ศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรณีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุทยานธรณี จังหวัดสตูลอุทิศ สังขรัตน์; สุภาวดี ทวีบุรุษ; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2555ศักยภาพในการจัดการป่าต้นน้ำเทือกเขาบรรทัดในจังหวัดตรังอุทิศ สังขรัตน์; กมลรัตน์ พรหมสิงห์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2560สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพกับการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้อุทิศ สังขรัตน์; เสาวรส ปลื้มใจ; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation)
2557หวยใต้ดินในสังคมไทยอุทิศ สังขรัตน์; ดวงกมล ดีพันธุ์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2557แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนชะแล้ ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาอุทิศ สังขรัตน์; ธเนศ ทวีบุรุษ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2556แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลาธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร; อุทิศ สังขรัตน์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา