Browsing by Author อุทัย ปริญญาสุทธินันท์

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การจัดการมูลนิธิเพื่อนหญิงกับการเสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศของคนในจังหวัดสงขลาอุทัย ปริญญาสุทธินันท์; ปรารถนา ไกรปราบ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2020การจัดการสงขลาฟอรั่มเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของคนในจังหวัดสงขลาอุทัย ปริญญาสุทธินันท์; กมลวรรณ ไกรเทพ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2562การจัดการสหกรณ์กองทุนสวนยางกับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยของสมาชิกในชุมชนทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอุทัย ปริญญาสุทธินันท์; ช่อผกา วิสุทธิ์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2562การจัดการเพื่อความยั่งยืนของสมาคมเรือประมงชายฝั่งคลองนาทับ ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาอุทัย ปริญญาสุทธินันท์; เกศกนก บุญเพชร
2557การถอดบทเรียนการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอุทัย ปริญญาสุทธินันท์; อัศวเทพ ศุภเจริญกูล; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2558ชุมชนเจดีย์งาม : วิถีชาวนากับความมั่นคงทางอาหารอุทัย ปริญญาสุทธินันท์; ชนัญญา สังวาลย์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2556น้ำท่วมหาดใหญ่ : สิทธิและการละเมิดสิทธิอุทัย ปริญญาสุทธินันท์; ธวัชชัย ชูดำ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ถอดบทเรียนการจัดการชุมชนทุ่งตำเสาอุทัย ปริญญาสุทธินันท์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2561อาสาสมัครกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีศึกษาอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาอุทัย ปริญญาสุทธินันท์; นงนุช จิตตะเสโณ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา