Browsing by Author อุดม พานทอง

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2537การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพเด็ก 0-6 ปี : กรณีศึกษาบ้านค่ายรวมมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลอุดม พานทอง; บัญชา มาลินี; สุจารี จันทร์หอม; รัชนี เพชรสีช่าง; จิรวรรณ ศิริปัญญา; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2544ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าวิชาชีพพยาบาลผดุงครรภ์กับคุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลในภาคใต้ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์; สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; ถนอมศรี อินทนนท์; อุดม พานทอง; สุรีย์พร กฤษเจริญ; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; คณะพยาบาลศาสตร์
2536?]ปัญหาสุขภาพ ความคิดเห็น และความคาดหวังของประชาชน ในชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา ต่อการฝึกปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อุดม พานทอง; กัลยา เบญจรัตนาภรณ์; คณะพยาบาลศาสตร์
2532สภาพและปัญหาการดำเนินงานอนามัยโรงเรียนศึกษา โรงเรียนในสังกัดงานการประถมศึกษา อำเภอจะนะและอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาอุมาพร ปุญญโสพรรณ; กัลยา เบญจรัตนาภรณ์; พรรณทิพย์ เพชรรัชตะชาติ; อุษณีย์ ตัณตรีบูรณ์; ทิพวรรณ รมณารักษ์; ศุภวรรณ มโนสุนทร; อุดม พานทอง; คณะพยาบาลศาสตร์