Browsing by Author อิสมาแอ อาลี

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การศึกษาบทบัญญัติกฎหมายอิสลามและการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับมะฮัร : กรณีศึกษา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาอิสมาแอ อาลี; ยะโกบ เสมอภพ; อิสลามศึกษา
2549การใช้กฎหมายอิสลามลักษณะมรดกและพินัยกรรมในกรุงเทพมหานครอิสมาแอ อาลี; สมหวัง บินหะซัน; อิสลามศึกษา
2546การใช้กฏหมายอิสลามลักษณะครอบครัวมรดก ของมุสลิมในจังหวัดสงขลาอิสมาแอ อาลี; ก้อซันหลี เบ็ญหมัด; อิสลามศึกษา
2547ข้อกำหนดกฎหมายอิสลามและการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับกะฟาอะฮ์ (Kafa'ah) ในกรณีสมรส กรณีศึกษา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาอิสมาแอ อาลี; เหราะหมาน บินตะสอน; อิสลามศึกษา
2547ความผิดฐานข่มขืมกระทำชำเรา ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายอาญาอิสลามกับประมวลกฎหมายอาญาไทยอิสมาแอ อาลี; อัซมัน แตเปาะ; อิสลามศึกษา
2551ทัศนคติต่อการคุมกำเนิดของสตรีมุสลิมในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีอิสมาแอ อาลี; ต่วนนูรอัยนี โต๊ะกูบาฮา; อิสลามศึกษา
2548ระบบซะกาฮฺและการประยุกต์ใช้ในสังคมมุสลิมอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาอิสมาแอ อาลี; สุนทร วงศ์หมัดทอง; อิสลามศึกษา
2550รูปแบบการศึกษากฎหมายอิสลามของมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อิสมาแอ อาลี; บูดีมัน แยนา; อิสลามศึกษา
2542แบบแผนการเรียนรู้เกี่ยวกับชนบทไทยในภาคใต้สุพจน์ โกวิทยา; นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต; สนั่น เพ็งเหมือน; อิสมาแอ อาลี;