Browsing by Author อิบราเฮ็ม, ณรงค์รักษาเขต

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การบูรณาการสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3 สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้อิบราเฮ็ม, ณรงค์รักษาเขต; มูหามัดรูยานี, บากา; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2553การใช้หลักจิตวิทยาการศึกษาอิสลามในกระบวนการสอนของครูอิสลามศึกษา ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีอิบราเฮ็ม, ณรงค์รักษาเขต; ซัลมา, หีมอะด้ำ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2552คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอิสลามอิบราเฮ็ม, ณรงค์รักษาเขต; โชคชัย, ศุภภิญโญ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2551สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อำเภอเมือง จังหวัดยะลาอิบราเฮ็ม, ณรงค์รักษาเขต; อัฮมัดซากี, มาหามะ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2553อิมามอัชชาฟีอีย์: แนวคิดและบทบาททางการศึกษาอิบราเฮ็ม, ณรงค์รักษาเขต; ซูหูดี, หะยีมะแซ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2553แนวคิดทางการศึกษาของอิหม่ามอัลเฆาะซาลีย์ในหนังสืออิหฺยาอ์ อุลูม อัดดีนอิบราเฮ็ม, ณรงค์รักษาเขต; อิบอรอเห็ง, ตีซา; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2553แนวคิดและบทบาททางการศึกษาของชัยคฺดาวูด บิน อับดุลลอฮฺ อัล-ฟะฎอนีย์อิบราเฮ็ม, ณรงค์รักษาเขต; ดอรอเซะ, มาสายา; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)