Browsing by Author อิบรอเฮม ยีดำ

Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การคัดเลือก และการขยายพันธุ์ต้นตอยางพาราที่ต้านทานโรครากขาวและการควบคุมโดยชีววิธีจรัสศรี นวลศรี; อยุทธ์ นิสสภา; อิบรอเฮม ยีดำ; เสมอใจ ชื่นจิตต์; สมปอง เตชะโต; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2543การตัดสินใจในการใช้วิธีการกรีดยางระหว่างวิธีการเจาะต้นยางโดยใช้แก๊สเร่งน้ำยาง กับการใช้มีดกรีดยางของเกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราชศิริจิต ทุ่งหว้า; สมยศ ทุ่งหว้า; อิบรอเฮม ยีดำ; วีรยุทธ ลาวัณย์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2546การผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีด้วยการเพาะเลี้ยงใบอ่อนจากต้นโตที่ให้ผลผลิตสูงสมปอง เตชะโต; อิบรอเฮม ยีดำ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2551การวิจัยและพัฒนาปลูกสะตอเป็นพืชร่วมในระบบวนเกษตรอิบรอเฮม ยีดำ; จรวย เพ็ชรหนองชุม; ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2551การวิจัยและพัฒนายกระดับการผลิตสะตอเพื่อการค้าอิบรอเฮม ยีดำ; จรวย เพ็ชรหนองชุม; วิจิตต์ วรรณชิต; ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล; ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี; สุคนธ์ วงศ์ชนะ; ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล; อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์; จรัสศรี นวลศรี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2536การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเก็บรักษาพันธุ์พื้นเมืองของยางพาราในหลอดทดลองไว้ใช้เป็นต้นตอสมปอง เตชะโต; อิบรอเฮม ยีดำ; สมยศ ชูกำเนิด; อรุณี ม่วงแก้วงาม; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2557การวิเคราะห์พันธุกรรมยางพันธุ์พื้นเมืองโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอและการคัดเลือกต้นตอโดยใช้เทคนิคมินิไรโซตรอนจรัสศรี นวลศรี; สายัณห์ สดุดี; อิบรอเฮม ยีดำ; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2534การศึกษาความสำเร็จในการปลูกยางพาราในพื้นที่น้ำท่วมในฤดูฝนอิบรอเฮม ยีดำ; พิทยา ศิริสงคราม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2529การสำรวจและรวบรวมพันธุ์ส้มโอในเขตจังหวัดสงขลาวิจิตต์ วรรณชิต; มงคล แซ่หลิม; อิบรอเฮม ยีดำ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2550การใช้แบบจำลองการผลิตพืชเพื่อการประเมินปริมาตรไม้และมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของยางพาราอิบรอเฮม ยีดำ; ระวี เจียรวิภา; สายัณห์ สดุดี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2553รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการปรับปรุงระบบกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางของยางพาราสายัณห์ สดุดี; อิบรอเฮม ยีดำ; ระวี เจียรวิภา; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2553รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการวิจัยในสภาพสวนเพื่อสร้างนวัตกรรมของระบบกรีดยางพาราในจังหวัดสงขลาสายัณห์ สดุดี; อิบรอเฮม ยีดำ; ระวี เจียรวิภา; สมยศ ทุ่งหว้า; บัญชา สมบูรณ์สุข; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินศักยภาพการเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพาราและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราในพื้นที่นาร้างระวี เจียรวิภา; อิบรอเฮม ยีดำ; พีรยุทธ ภักดีวานิช; บุญจอง วงศ์มณี; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการจัดการให้น้ำต้นยางพาราเพื่อการกรีดยางในช่วงหน้าแล้งสายัณห์ สดุดี; อิบรอเฮม ยีดำ; จรวย เพ็ชรหนองชุม; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการทดสอบระบบกรีดสองหน้าแบบสลับในสวนยางพาราของเกษตรกรที่จังหวัดสงขลาสายัณห์ สดุดี; อิบรอเฮม ยีดำ; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2550ศึกษาการกระตุ้นการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางลำต้นของต้นกล้ายางพาราระวี เจียรวิภา; อิบรอเฮม ยีดำ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2530โครงการระบบการปลูกพืชเรื่องการศึกษาการปลูกพืชแซมยางพาราไพศาล เหล่าสุวรรณ; อิบรอเฮม ยีดำ; ปิติ ศรีปานะ; พิทยา ศิริสงคราม; อัตพล ทองสมศรี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ