Browsing by Author อำภา บุญช่วย

Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2536การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา 2อำภา บุญช่วย; สมมาตร มานะกล้า; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2534การบริหารเวลาและประสิทธิภาพการบริหารงานตามภาระกิจ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 2อำภา บุญช่วย; อินทิรา หิรัญสาย; การบริหารการศึกษา
2536การปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามทัศนะของครูอาจารย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำภา บุญช่วย; พัชรี ภู่บำรุง; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2546การปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนราธิวาสอำภา บุญช่วย; อัจฉรา ช่วยนุ่ม; ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2535การศึกษาพฤติกรรมของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ในทัศนะของครูและผู้บริหารโรงเรียนในเขตการศึกษา 2อำภา บุญช่วย; สุนทร มูสิกรังษี; การบริหารการศึกษา
2540กิจกรรมนิเทศการศึกษาในโรงเรียนกันดารขนาดเล็กในจังหวัดนครศรีธรรมราชอำภา บุญช่วย; ประสิทธิ์ จันทร์สน; การบริหารการศึกษา
2537ความต้องการการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตการศึกษา 2อำภา บุญช่วย; ช่วง ชุติมากุล; การบริหารการศึกษา
2537ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของศึกษาธิการอำเภอ ในเขตการศึกษา 3อำภา บุญช่วย; ภิญโญ รัตนมณี; การบริหารการศึกษา
2536บรรยากาศองค์การในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชอำภา บุญช่วย; บุญรัตน์ แก้วลำหัด; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2549ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อำภา บุญช่วย; จินตา อุสมาน; การบริหารการศึกษา
2547ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอนในจังหวัดปัตตานีอำภา บุญช่วย; สุวิทย์ นิลราช; การบริหารการศึกษา
2547ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสตูลอำภา บุญช่วย; สุมลทิพย์ ณ นคร; การบริหารการศึกษา
2546ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน กับชุมชนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดปัตตานีอำภา บุญช่วย; อัษฎาวุธ สุวัตถี; การบริหารการศึกษา
2547ปัญหาการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีอำภา บุญช่วย; อับดุลฮามิด จะปะกียา; การบริหารการศึกษา
2538พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างทางจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครูและกรรมการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดกระบี่อำภา บุญช่วย; ธีระพล บุญสุข; การบริหารการศึกษา
2536รูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำภา บุญช่วย; บุญเจริญ บำรุงชู; การบริหารการศึกษา
2546สภาพปัจจุบัน ปัญหาและการพัฒนาการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อำภา บุญช่วย; ชาร์รีฟท์ สือนิ; การบริหารการศึกษา
2548สภาพและปัญหาการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดปัตตานี ยะลาและสตูลอำภา บุญช่วย; วรวรรธน์ ธนพรธัญทิพย์; การบริหารการศึกษา
2533สมรรถภาพในการบริหารงานโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูอาจารย์ในจังหวัดนราธิวาสอำภา บุญช่วย; เพ็ญพร เหมบุปผกะ; การบริหารการศึกษา
2542องค์ประกอบที่สนับสนุนการได้รับรางวัลดีเด่นของครูประถมศึกษาในเขตการศึกษา 3อำภา บุญช่วย; วิทยา เกื้อด้วง; การบริหารการศึกษา