Browsing by Author อำนาจ, ศิริเพชร

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การเก็บตัวอย่างที่เหมาะสมต่อการประเมินความหลากหลายของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ ในตอนล่างของทะเลสาบสงขลาตอนในอำนาจ, ศิริเพชร
2543ประชาคมสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่และวิธีเก็บตัวอย่างที่เหมาะสม บริเวณตอนล่างของทะเลสาบสงขลาตอนใน ภาคใต้ของประเทศไทยเสาวภา, อังสุภานิช; อำนาจ, ศิริเพชร; มงคลรัตน์, เจริญพรทิพย์
2551แนวทางพัฒนาการจัดการประมงชายฝั่งโดยองค์กรท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเกื้อ, ฤทธิบูรณ์; นุกูล, รัตนดากุล; สุภาพร, ฝั่งชลจิตต์; สายฝน, สิทธิมงคล; อำนาจ, ศิริเพชร; Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม