Browsing by Author อำนวย, ไชยสุวรรณ์

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การคัดเลือกและขยายหน่อพันธฺุ์สับปะรดปลอดจากเชื้อไวรัสสาเหตุโรคเหี่ยวอำนวย, ไชยสุวรรณ์; กมลภัทร, ศิริพงษ์; อุทัยวรรณ, ทุ่ยอ้น
2551การปรับปรุงพันธุ์ถั่วหรั่ง-การเปรียบเทียบและคัดเลือกพันธุ์จิระ, สุวรรณประเสริฐ; อำนวย, ไชยสุวรรณ์; ปรียา, จันชะนะกิจ; อุทัยวรรณ, ทุ่ยอ้น
2552การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดเพื่อแก้ปัญหาโรคเหี่ยวและเพิ่่มผลผลิตสับปะรดในจังหวัดพัทลุงศุกร์, เก็บไว้; สำราญ, สะรุโณ; สุนันท์, ถีีระวุฒิ; ศรินณา, ชูธรรมธัช; อำนวย, ไชยสุวรรณ์; สมพงษ์, ทองช่วย; นลิณี, จาริกภากร; ไพโรจน์, สุวรรณจินดา
2553เปรียบเทียบพันธุ์ถั่วหรั่งอายุสั้นในแปลงเกษตรกรจิระ, สุวรรณประเสริฐ; สะฝีหย๊ะ, ราชนุช; สมพงษ์, ทองช่วย; กมลภัทร, ศิริพงษ์; อำนวย, ไชยสุวรรณ์; จิตต์, เหมพมน; คล่อง, ศิริวัฒน์; ดาริกา, ดาวจันอัด; ศุกร์, เก็บไว้; เพื่อม, วุ่นซิ้ว; พธู, จันทร์ชุม; จัน, คงคุณ; โสพล, ทองรักทอง; จอมขวัญ, วงศ์อรุโณทัย