Browsing by Author อาแว มะแส

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวประมง (บริเวณ) ทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงศิริจิต ทุ่งหว้า; ยุคล เหมบันฑิต; อาแว มะแส; สุธัญญา ทองรักษ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2547การตัดสินใจทำการเกษตรระบบไร่นาสวนผสมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงศิริจิต ทุ่งหว้า; บัญชา พุทธวาศรี; อาแว มะแส; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2554การปรับยุทธวิธีในการดำรงชีพของชาวประมงมุสลิมขนาดเล็กในภาวะขาดแคลนทรัพยากร : กรณีศึกษาชุมชนชายทะเล ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอาแว มะแส; เชษฐา มุหะหมัด; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2546การรับรู้ปัญหา ความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรท้องถิ่นและแรงจูงใจในการร่วมมือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโรงอบ/รมยางของประชาชนในชุมชน : กรณีของ 2 หมู่บ้านในอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาอาแว มะแส; กาญจนา สุวลักษณ์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2545การวางแผนเพื่อการจัดการทรัพยากรในพรุควนเคร็ง : การวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; อาแว มะแส; ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี; ปริญญา บัณฑิโต; คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการจัดตั้งภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
2553การวิเคราะห์แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เอื้อต่อการกระจายรายได้ของเกษตรรายย่อย : กรณีศึกษาบ้านสระยักษ์ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรอาแว มะแส; วรรณภา แซ่โล่; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2545การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซียฉัตรไชย รัตนไชย; รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ; อาแว มะแส; วิวัฒน์ สุทธิวิภากร;
2532ระบบการทำฟาร์ม : ระบบข้าวนาปี-การปลูกผัก-การทำสวนยาง หมู่ที่ 8 ต. บางเหรียง กิ่ง อ. ควนเนียง จังหวัดสงขลาศิริจิต ทุ่งหว้า; สมยศ ทุ่งหว้า; อาแว มะแส; สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2549ระบบสังคมเกษตรและระบบการทำฟาร์มในพื้นที่ที่มีการทำนาเป็นหลักของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : กรณีศึกษาในอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุงอาแว มะแส; วีระชาติ เงินถาวร; สมยศ ทุ่งหว้า; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร