Browsing by Author อาแว, มะแส

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวประมง (บริเวณ) ทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงศิริจิต, ทุ่งหว้า; ยุคล, เหมบันฑิต; อาแว, มะแส; สุธัญญา, ทองรักษ์
2544การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวประมง(บริเวณ) ทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงศิริจิต, ทุ่งหว้า; ยุคล, เหมบัณฑิต; อาแว, มะแส; สุธัญญา, ทองรักษ์
2532ระบบการทำฟาร์ม : ระบบข้าวนาปี-การปลูกผัก-การทำสวนยาง หมู่ที่ 8 ต. บางเหรียง กิ่ง อ. ควนเนียง จังหวัดสงขลาศิริจิต, ทุ่งหว้า; สมยศ, ทุ่งหว้า; อาแว, มะแส; สมบูรณ์, เจริญจิระตระกูล
2549ระบบสังคมเกษตรและระบบการทำฟาร์มในพื้นที่ที่มีการทำนาเป็นหลักของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : กรณีศึกษาในอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุงสมยศ, ทุ่งหว้า; อาแว, มะแส; วีระชาติ, เงินถาวร