Browsing by Author อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์

Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การจัดการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายใต้วิกฤตการณ์ทางการเมืองและความไม่สงบในจังหวัดสงขลาอาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์; มณฑิรา เกียรติถาวรนันท์; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2558ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ความเสี่ยงและพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชนอาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์; สุวรรณดา สงธนู; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2559ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของแรงงานต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรมอาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์; ทิพวัลย์ สมิธ; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2557ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราในอำเภอเมืองยะลาอาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์; กมลวรรณ โพธิ์วิทยาการ; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2561ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองในการฝึกการหายใจและการฟังอัล-กุรอานต่อความดันโลหิตในผู้ป่วยมุสลิมที่ควบคุมโรคความดันโลหิตสูงไม่ได้อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์; นิลาตีฟะห์ นิมอ; Faculty of Nursing (Community Nurse Practitioner); คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2561ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดร่วมกับการปรับท่าทางการทำงานต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและอาการปวดข้อเข่าในผู้ประกอบอาชีพกรีดยางพาราอาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์; สมฤดี พูนทอง; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2563ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดและปรับท่าทางในการทำงานต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและอาการปวดข้อเข่าในผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราแสงอรุณ อิสระมาลัย; อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์; กนกวรรณ หวนศรี; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2559ผลของโปรแกรมป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อนต่อพฤติกรรมปัองกันการบาดเจ็บจากความร้อนของทหารใหม่ กองทัพบกอาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์; ณัฐิฏา เทพนรินทร์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2561ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองด้านการรับประทานยาต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองด้านการรับประทานยาและค่าความดันโลหิตในผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคความดันโลหิตสูงหลังเกิดภาวะความดันโลหิตสูงเร่งด่วนอาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์; สำรวย อาญาเมือง; Faculty of Nursing (Community Nurse Practitioner); คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2562ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองด้านการยศาสตร์ร่วมกับการบริหารร่างกายแบบมณีเวชต่ออาการปวดหลังส่วนล่างและความสามารถในการทำกิจกรรมของพยาบาลห้องผ่าตัดอาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์; นัฐยา ดินเต็ม; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2560ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการเลือกรับประทานอาหารต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานมุสลิมน้ำหนักเกินที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์; กุลธลีย์ ชายเกตุ; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2562ผลของโปรแกรมเสริมพลังชุมชนต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารและระดับน้ำตาลในเลือดของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานอาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์; กาญจณา พรหมทอง; Faculty of Nursing (Community Nurse Practitioner); คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2551รายงานการวิจัยโครงการเรื่องการสื่อสารกับครอบครัวและชุมชนเพื่อส่งเสริมเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมใน 6 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิวันธณี วิรุฬห์พานิช; บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; โสเพ็ญ ชูนวล; ปิยะนุช จิตตนูนท์; วรรณวิมล เบญจกุล; วิภา แซ่เซี้ย; อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; Faculty of Nursing(Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์