Browsing by Author อานนท์ วิทยานนท์

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การศึกษาสภาวะจิตและปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบอาชญากรรมของอาชญากรในคดีอุกฉกรรจ์และคดีไม่อุกฉกรรจ์ในเขตจังหวัดสงขลานวลตา อาภาคัพภะกุล; สงวนศรี แต่งบุญงาม; ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์; เยาวณี จรูญศักดิ์; อุไรวรรณ อินทศร; อานนท์ วิทยานนท์; ดำรัส วิริยะกุล; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น
2560ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานและความสุขในการทำงานของพนักงานรายวันโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาอานนท์ วิทยานนท์; จักรพันธ์ ชูสุวรรณ์; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน