Browsing by Author อาคม ใจแก้ว

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลรอบนอกเทศบาลนครหาดใหญ่กับความต้องการพัฒนาของประชาชนอาคม ใจแก้ว; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2537การนำนโยบายภาษีมูลค่าเพิ่มไปปฏิบัติในภาคใต้ : สำรวจสภาพและปัญหาอาคม ใจแก้ว; จำนงค์ ภู่ประเสริฐ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2555การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลตำบลที่ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลช่วงปี พ.ศ. 2550-2551 : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาอาคม ใจแก้ว; สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2549การประสานสถาบันทางสังคมเข้าสู่กระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชนบทในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้อาคม ใจแก้ว; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2543การประเมินผลโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขในจังหวัดยโสธร : กรณีศึกษาระบบภายในและปัจจัยเกื้อหนุนการบริการขั้นปฐมภูมิอาคม ใจแก้ว; ทัศนีย์ จันทรสุทธิ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข; คณะพยาบาลศาสตร์ (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข)
2543การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการป้องกันโรคอุจจาระร่วง จังหวัดตรังอาคม ใจแก้ว; จันทิมา ลิ่มหัน; คณะพยาบาลศาสตร์ (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข
2539การยอมรับนวัตกรรมของบุคคลากรในองค์การ : กรณีศึกษาการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอาคม ใจแก้ว; กัฑณา ลิ่มชวลิต; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2540การยอมรับบทบาทของปลัดอำเภอหญิง ศึกษากรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้อาคม ใจแก้ว; เพลินพิศ จันทร์สุริยา; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2548การศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานและกำลังคนในพื้นที่ IMT-GT พ.ศ. 2548 : กรณีศึกษาพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้อาคม ใจแก้ว; คณะวิทยาการจัดการ
2545การศึกษาความต้องการตลาดแรงงานและกำลังคนในพื้นที่ IMT-GT พ.ศ. 2548 : กรณีศึกษาพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ศศิวิมล สุขบท; ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์; สมชาติ จุลิรัชนีกร; กอบพร พสุนธราธรรม; อรุณ หมัดเหล็ม; บุญส่ง ทัพชัยยุทธ์; อาคม ใจแก้ว; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2534การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ-สังคมภาคใต้ในทศวรรษหน้าประจัน มณีนิล; อาคม ใจแก้ว
2555การเสริมสร้างสมรรถนะองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพัฒนารูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสถาบันทางสังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อาคม ใจแก้ว; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2556ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาคม ใจแก้ว; ธีรพร ทองขะโชค; Faculty of Management Sciences (Business Administration)
2553ความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยีน : กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่อาคม ใจแก้ว; รุ่งนภา รุ่งรัตน์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2547ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกับกระบวนการสร้างเข้มแข็งชุมชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้อาคม ใจแก้ว; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2540นักบริหารการพัฒนาเมืองในทศวรรษหน้า : ศึกษากรณีสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองสงขลาอาคม ใจแก้ว; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2539?]บทบาทคณะกรรมการหมู่บ้านในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก : ศึกษาเฉพาะกรณีบริเวณรอบนอกเขตเทศบาลหาดใหญ่อาทร คุระวรรณ; อาคม ใจแก้ว
2542ปัจจัยกำหนดปัญหาอุปสรรคการวางแผนโครงการชุมชนพึ่งตนเองในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลอาคม ใจแก้ว; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2553ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาอำเภอเบตง จังหวัดยะลาอาคม ใจแก้ว; สุวิมล แซ่ก่อง; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2538พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 : สภาพ และปัญหา ในการปฏิบัติตามนโยบายอาคม ใจแก้ว; พิทักษ์ มณีกรรณ์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์