Browsing by Author อรุณพร อิฐรัตน์

Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การประเมินผลการพัฒาร้านขายยาเพื่อชุมชนในสถานการณ์เอดส์ภาคใต้ : กรณีเปรียบเทียบระหว่างร้านขายยาที่ผ่านการพัฒนาจาก Path กับร้านขายยาที่ไม่ผ่านการพฒนาจาก Pathเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; อรุณพร อิฐรัตน์; ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร; วีรพัฒน์ เงาธรรมทรรศน์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2545การพัฒนารูปแบบการบำบัดพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ด้วยทีมอาสาบำบัดด้วยวิธีบูรณาการแพทย์แผนไทย และการดูแลตนเองแบบแผนปัจจุบันในวัดแห่งหนึ่งเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; อรุณพร อิฐรัตน์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2551การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนสิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ; อรุณพร อิฐรัตน์; วิศิษฐ์ เกตุปัญญาพงษ์; อรุณศรี สุนทรพิธ; ปราณี รัตนสุวรรณ; ฐิติมา ชูโฉม; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2552การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ระดับอนูของสารสกัดและ Dioscorealide B ต่อเซลล์มะเร็งเต้านมจากหัวข้าวเย็นชนิด Dioscorea membranaceaอรุณพร อิฐรัตน์; ชวบูลย์ เดชสุขุม; วิไลรัตน์ ลื้อนันต์ศักดิ์ศิริ; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
2532การศึกษาความคงตัวของวุ้นว่านหางจระเข้ในรูปผงแห้งเปรียบเทียบกับวุ้นสดจุฑามาศ สุขบรรเทิง; อรุณพร อิฐรัตน์; เสน่ห์ แก้วนพรัตน์; คณะเภสัชศาสตร์
2533การศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดคาร์โบไฮเดรต จากเปลือกด้านในขนุน และจำปาดะอนุชิต พลับรู้การ; อรุณพร อิฐรัตน์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2546การศึกษานอกกายฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งและต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรไทยในตำรับยารักษาโรงมะเร็งอรุณพร อิฐรัตน์; ปราณี รัตนสุวรรณ; นิวัติ แก้วประดับ; ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2546การศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสมุนไพรไทยที่เรียกว่าหัวข้าวเย็นอรุณพร อิฐรัตน์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2545การศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสมุนไพรไทยที่เรียกว่าหัวข้าวเย็นอรุณพร อิฐรัตน์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2544การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของขมิ้นชันถนอมจิต สุภาวิตา; ปรานี รัตนสุวรรณ; โสภา คำมี; วรนันท์ ธรรมเศวต; อรุณพร อิฐรัตน์; คณะเภสัชศาสตร์
2542การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นของหมากหมกอรัญญา ตันติกานต์กุล; สุทธิพงษ์ รักเล่ง; ปรีชา อินรัสพงศ์; อรุณพร อิฐรัตน์; นิวัติ แก้วประดับ; คณะเภสัชศาสตร์
2543การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและการศึกษาทางเภสัชเวท ของสารสกัดจากผลส้มแขก Garcinia atroviridisอรุณพร อิฐรัตน์; ถนอมจิต สุภาวิตา; ปราณี รัตนสุวรรณ; เบญจวรรณ ขวัญแก้ว; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2539การศึกษาสารสกัดคาร์โบไฮเดรตจากเปลือกด้านในของจำปาดะเพื่อเป็นสารแขวนตะกอนในตำรับยาแขวนตะกอนอรุณศรี สุนทรพิธ; อรุณพร อิฐรัตน์; นัฏฐา แก้วนพรัตน์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2537การสำรวจพฤติกรรมการใช้ยาสตรีแผนโบราณ ในเขตจังหวัดสงขลาอรุณพร อิฐรัตน์; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ศุภดี หยูด้วง; แวยูโซะ นิมะ; คณะเภสัชศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์
2537การหาปริมาณสารหนูในตำรับยาสตรีแผนโบราณสำเร็จรูปจากร้านขายยาในจังหวัดสงขลาจินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์; ปราณี รัตนสุวรรณ; อรุณพร อิฐรัตน์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2553การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรไทยและจีนเป็นยาและสารเสริมในอาหารสำหรับสุกรและไก่ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล; สุธา วัฒนสิทธิ์; อรุณพร อิฐรัตน์; นิวัติ แก้วประดับ; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2541ความรู้ ทัศนคติ ความพร้อมและพฤติกรรมการใช้สมุนไพรตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยอรุณพร อิฐรัตน์; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ภัควิภา คุโรปกรณ์พงษ์; โสภา คำมี; ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร; ปราณี รัตนสุวรรณ; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2538ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการใช้ยาของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการจากโรงพยาบาลของรัฐในภาคใต้ของประเทศไทยอรุณพร อิฐรัตน์; จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์; นิมิตร วรกุล; ศิริมา มหัทธนาดุลย์; สุวิภา อึ้งไพบูลย์; คณะเภสัชศาสตร์
2538ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการใช้ยาของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการจากโรงพยาบาลของรัฐในภาคใต้ของประเทศไทยอรุณพร อิฐรัตน์; จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
2542ต้นทุนและผลการอบไอน้ำด้วยสมุนไพรต่อการบรรเทาความเจ็บปวดผู้ป่วยเอดส์ที่รับการรักษาในวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; อรุณพร อิฐรัตน์; เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ; ปราณี รัตนสุวรรณ; คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์