Browsing by Author อริยธัช เสนเกตุ

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างสาราญ สะรุโณ; นลินี จาริกภากร; อุดร เจริญแสง; ปัทมา พรหมสังคหะ; อาอีฉ๊ะ ละใบจิ; เสาวภาค รัตนสุภา; ไพเราะ เทพทอง; ชอ้อน พรหมสังคหะ; มานิตย์ แสงทอง; สมใจ จีนชาวนา; อริยธัช เสนเกตุ; เกียรติศักดิ์ ขุนไกร
2552การพัฒนาเทคโนโลยีแบบชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตมังคุดจังหวัดพัทลุงสำราญ สะรุโณ; ไพโรจน์ สุวรรณจินดา; นลินี จาริกภากร; สุภาค รัตนสุภา; อริยธัช เสนเกตุ; ปัทมา พรหมสังคหะ; สัมพันธ์ เกตุชู; สุมณฑา ชะเลิศเพ็ชร; พันธ์ศักดิ์ อินทรวงค์; สมใจ จีนชาวนา; อำพา ขำประเสริฐ; ศรินณา ชูธรรมธัช; อุดร เจริญแสง