Browsing by Author อยุทธ์ นิสสภา

Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การคัดเลือก และการขยายพันธุ์ต้นตอยางพาราที่ต้านทานโรครากขาวและการควบคุมโดยชีววิธีจรัสศรี นวลศรี; อยุทธ์ นิสสภา; อิบรอเฮม ยีดำ; เสมอใจ ชื่นจิตต์; สมปอง เตชะโต; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2554การประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรครากขาวในยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยอยุทธ์ นิสสภา; เสมอใจ ชื่นจิตต์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2555การประเมินผลโครงการฟื้นฟูพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ :กรณีศึกษา จังหวันนราธิวาสอยุทธ์ นิสสภา; กฤษณี คงสวัสดิ์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2553การวิเคราะห์ผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือนจากการ เปลี่ยนพื้นที่นาข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ในตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชอยุทธ์ นิสสภา; อัจฉรา ทองประดับ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2552การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตและบริโภคไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนในภาคใต้ของประเทศไทยอยุทธ์ นิสสภา; ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2552การศึกษารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฏร์ธานีอยุทธ์ นิสสภา; รัตนา อุ่นจันทร์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2552ความเป็นไปได้เบื้องต้นในการผลิตแกะเพื่อส่งออกไปยังประเทศกาตาร์ไชยวรรณ วัฒนจันทร์; เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี; บัญชา สัจจาพันธ์; อยุทธ์ นิสสภา; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; กรมปศุสัตว์ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2559ผลกระทบของนโยบายการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย-กรณีศึกษาพื้นที่พรุควนเคร็งในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลาอยุทธ์ นิสสภา; รัตนา อุ่นจันทร์; Faculty of Natural Resources (Tropical Agricultural Resource Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
2530รายงานการวิจัยการศึกษาการให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันในภาคใต้ของประเทศไทยพรชัย เหลืองอาภาพงศ์; อยุทธ์ นิสสภา; รัตนา สังสิทธิสวัสดิ์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2560รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ความไม่สงบในปัจจุบันกรณีศึกษา : ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสอยุทธ์ นิสสภา; กิตติวรรณ มะโนภักดิ์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร