Browsing by Author อมร รอดคล้าย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การจัดสวัสดิการชุมชนและความต้องการสวัสดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะ ของเครือข่ายสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท เพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชน จังหวัดสงขลาอมร รอดคล้าย; ขนิษฐา ทองเย็น; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2557การประยุกต์ใช้แนวคิดคราวด์ซอร์สซิงในการทำแผนที่เครือข่ายเฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดสงขลาอมร รอดคล้าย; ภาณุมาศ นนทพันธ์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2556การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ : กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอมร รอดคล้าย; ชาคริต โภชะเรือง; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2558ปัจจัยที่มีผลต่อการได้มาของดวงตาที่ได้รับบริจาคเปรียบเทียบในช่วงก่อนและหลังการใช้นโยบายเชิงรุกของศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทยอมร รอดคล้าย; อุไรวรรณ เลิศรัมย์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ