Browsing by Author อมรรัตน์ มุสิกสาร

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2544ผลกระทบของการทำงานสัมผัสฝุ่นผ้าต่อความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจในพนักงานแผนกเย็บผ้า โรงพยาบาลสงขลานครินทร์พิชญา ตันติเศรณี; อมรรัตน์ มุสิกสาร; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
2543ผลกระทบของการทำงานสัมผัสฝุ่นผ้าต่อความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจในพนักงานแผนกเย็บผ้า โรงพยาบาลสงขลานครินทร์พิชญา ตันติเศรณี; ภาสุรี แสงศุภวานิช; กรีฑา ธรรมคำภีร์; อมรรัตน์ มุสิกสาร; คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน