Browsing by Author อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การร่นระยะเวลาในการเจริญเติบโตและการชักนำการออกดอกของต้นศรีตรังระวี เจียรวิภา; ขวัญตา ขาวมี; อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Faculty secretary office); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานเลขานุการคณะ
2562ความหลากหลายและศักยภาพการเจริญเติบโตของพืชวงศ์ปาล์มภายใต้สภาพแวดล้อมสวนยางพาราในภาคใต้ระวี เจียรวิภา; สุรชาติ เพชรแก้ว; อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาความหลากชนิดของกล้ายไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างอมรรัตน์ จันทนาอรพินท์; Faculty of Natural Resources (Faculty secretary office); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานเลขานุการคณะ