Browsing by Author อนุรักษ์ สันป่าเป้า

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การคัดเลือกสูตรอาหารเพาะเลี้่ยงสาหร่ายปรสิตพืชและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของสาหร่าย Cephaleuros Kunze ex E.M.Friesอนุรักษ์ สันป่าเป้า; เพ็ญภัสสร บรรจงศิริ; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2561การจำแนกชนิดของสาหร่ายปรสิตพืชสกุล Cephaleuros Kunze ex E.M. Fries ในประเทศไทย และการเจริญตามฤดูกาลของหาหร่ายในแปลงทดลองอนุรักษ์ สันป่าเป้า; นราสินี ถี่ถ้วน; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2558การจำแนกชนิดของเชื้อ Curvularia sp. สาเหตุของโรคใบจุดของต้นกล้าปาล์มน้ำมันโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุลและควบคุมเชื้อสาเหตุโรคโดยชีวภัณฑ์ไคโตซานอนุรักษ์ สันป่าเป้า; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2562สูตรสำเร็จของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคใบจุดของผักสลัดในระบบไฮโดรโปนิกส์สำหรับการค้าอนุรักษ์ สันป่าเป้า; บุรฮานะฮ์ ใบยี; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช