Browsing by Author อนงค์ ประสาธน์วนกิจ

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การใช้กระบวนการพยาบาลและแบบแผนสุขภาพในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลพิสมัย วัฒนสิทธิ์; กัญจนี พลอินทร์; ศรีกัลยา ภิญโญสโมสร; อนงค์ ประสาธน์วนกิจ; เอมอร แซ่จิว; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2544ความปวดและการจัดการกับความปวดด้วยตนเองและทีมสุขภาพ : ประสบการณ์ของผู้ป่วยแผลไหม้; อนงค์ ประสาธน์วนกิจ; การพยาบาลผู้ใหญ่
2552ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การเย็บแผลต่อความรู้ ทักษะการปฏิบัติและความพึงพอใจของนักศึกษาพยายาลจินตนา ดำเกลี้ยง; ปิ่นทิพย์ นาคดำ; อนงค์ ประสาธน์วนกิจ; เนตรนภา พรหมเทพ; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2549พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของวัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษาภาคใต้ผจงศิลป์ เพิงมาก; บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต; ฤทัยพร ตรีตรง; อนงค์ ประสาธน์วนกิจ; สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ; อมรา ศรีสัจจัง; ดุษณี สุวรรณวงค์; ประณีต ส่งวัฒนา; บุญวดี เพชรรัตน์; คณะพยาบาลศาสตร์; สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา