Browsing by Author สุเทพ สันติวรานนท์

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การประยุกต์เทคโนโลยีเชิงบูรณาการระหว่างการฝึกสอนในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณิตา นิจจรัลกุล; วสันต์ อติศัพท์; สุเทพ สันติวรานนท์; มะลิ ศรีชู; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2548ความคิดเห็นของประชาชนและข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อข้อปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามตามคำวินิจฉัยของจุฬาราชมนตรีเครือศรี วิเศษสุวรรณภูมิ; นพปฏล วิเศษสุวรรณภูมิ; สุเทพ สันติวรานนท์; คณะศึกษาศาสตร์
2540ความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดทางการพยาบาลกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาพยาบาลสุเทพ สันติวรานนท์; ศรีกัลยา ภิญโญสโมสร; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2537ปัญหาการใช้ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลาสุเทพ สันติวรานนท์; ปรีดา สุวรรณมณี; การประถมศึกษา
2545ผลของการจัดเรียงข้อสอบและการกำหนดคะแนนจุดตัด ที่มีต่อความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอิงเกณฑ์สุเทพ สันติวรานนท์; อรอนงค์ บริเพชร์; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2547ผลของการใช้แผนผังมโนมติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการเปลี่ยนมโนมติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1สุเทพ สันติวรานนท์; มนัสนันท์ หมาดนุ้ย; วิทยาศาสตร์ศึกษา
2539พฤติกรรมการวัดและประเมินผลกระบวนการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาในจังหวัดสงขลาสุเทพ สันติวรานนท์; นันทิตา อนันตพันธ์; การประถมศึกษา
2536พฤติกรรมของครูโครงการคุรุทายาท ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ในทัศนะของครูและผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตการศึกษา 2สุเทพ สันติวรานนท์; อุไร เหล่าธรรมยิ่งยง; การบริหารการศึกษา