Browsing by Author สุรีรัตน์ เย็นช้อน

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การขยายพันธุ์ยางพารา (Hevea brasiliensis Muell.Arg) พันธุ์ดั้งเดิมจากการเพาะเลี้ยงตาเขียวในหลอดทดลองสุรีรัตน์ เย็นช้อน; ภาณินี ช่วยมี; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2553การพัฒนาระบบการปลูกถ่ายยีนร่วมกับต้นอ่อนปาล์มน้ำมันจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสมปอง เตชะโต; สุรีรัตน์ เย็นช้อน; ยุพาภรณ์ ศิริโสม; สุนทรียา กาละวงศ์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2553ปัจจัยชีวภาพที่มีผลต่อประสิทธิภาพการถ่ายยีนเข้าสู่เอ็มบริโอเจนิคแคลลัสปาล์มน้ำมันโดยเชื้ออะโกรแบคทีเรียมสมปอง เตชะโต; สุรีรัตน์ เย็นช้อน; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2560ผลของสูตรอาหาร สารควบคุมการเจริญเติบโตและแหล่งไนโตรเจนต่อการชักนำโซมาติกเอ็มบริโอของปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. และการตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยเครื่องหมายเอสเอสอาร์สุรีรัตน์ เย็นช้อน; ชาคริยา นิหะ; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์