Browsing by Author สุรพล อารีย์กุล

Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การดูดซับตะกั่วโดยการพัฒนาตัวกลางดูดซับที่ได้จากกระดองปูและปลือกหอยแครงสุรพล อารีย์กุล; สิริชื่น ตะนุสะ; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2540การบำบัดน้ำที่มีสารหนูปนเปื้อน จากอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชสุรพล อารีย์กุล; นิภา มหารัชพงศ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2539การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานถุงมือยางโดยวิธีการลอยตะกอนสุรพล อารีย์กุล; แน่งน้อย ศรีสุวรรณ; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2541การลดปริมาณสารหนูในน้ำ ด้วยกระบวนการดูดซับสุรพล อารีย์กุล; รัชนก แซ่เจน; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2535การวิเคราะห์หาปริมาณแร่หายากและแร่กัมมันตรังสีในหางแร่ดีบุกของเหมืองต่างๆ ในแถบจังหวัดภูเก็ตธวัช ชิตตระการ; สุรพล อารีย์กุล; รักชาติ บุญนำมา; ไพบูลย์ นวลนิล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2535การออกแบบ สร้าง และทดสอบเครื่องมือสำรวจน้ำบาดาลสุรพล อารีย์กุล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2549ประสิทธิภาพของดินลูกรังหินปูนฝุ่น ปูนขาวและเถ้าลอยในการเป็นวัสดุคลุมดินที่ปนเปื้อนสารหนูประวิทย์ โตวัฒนะ; สุรพล อารีย์กุล; ละออง วุฒิพันธุ์; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2539ระบบขจัดสารหนูในน้ำสำหรับครัวเรือนสุรพล อารีย์กุล; กัลยาณี คุปตานนท์; พิษณุ บุญนวล; นิภา มหารัชพงค์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2540ศักยภาพน้ำบาดาลในแอ่งหาดใหญ่สุรพล อารีย์กุล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2536แหล่งที่มาของตะกั่วในแม่น้ำปัตตานีสุรพล อารีย์กุล; กัลยาณี คุปตานนท์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา